Politică de confidențialitate

1. Informaţii Generale

Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.

Operatorul datelor cu caracter personal

Noi, PORTALMED – SC PRODINS SRL, cu sediul în strada Tache Ionescu nr. 5, sector 1, București, reprezentăm operatorul în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. Prin urmare, suntem responsabili pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai jos. 

Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal

Am numit un Responsabil cu Protecția Datelor care poate fi contactat dacă exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact: Alexandru Grivei, 0731.895.353.

SC PRODINS SRL, cu sediul în strada Tache Ionescu nr. 5, sector 1, București, E-Mail Responsabil GDPR: dpo@portalmed.ro

2. Informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal

În calitatea sa de operator, PRODINS, în ceea ce vă priveşte, în funcție de raportul dintre dumneavoastră şi PRODINS, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume şi prenume, data nașterii, cetățenie, număr de telefon, e-mail, semnătura, sex, locul nașterii), date financiare (număr cont bancar, orice tranzacții financiare în care sunt implicate persoanele fizice), date privind istoricul profesional, date privind starea de sănătate.

Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanță cu scopurile şi temeiurile legale prezentate mai jos.

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine PRODINS;
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
  • prelucrarea datelor în scopuri promoționale și de notificare comercială și de marketing.

Temeiul prelucrării

Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimțământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră și PRODINS pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al societății noastre. În acest sens enumerăm:

  • crearea de conturi pe platforma academie.portalmed.ro;
  • transmiterea de e-mail-uri sau sms-uri cu caracter publicitar sau de notificare comercială;
  • contactarea și demararea de acțiuni specifice în scopul de a fi invitat la simpozioane, evenimente, studii sau orice alte manifestări sub egida PORTALMED;

Totodată, temeiul prelucrării este şi unul legal şi are la baza activitatile platformei portalmed.ro si academie.portalmed.ro, platforme reprezentate si detinute de PRODINS.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile anterior menţionate. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

Păstrarea, ștergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt păstrate şi șterse/distruse în conformitate cu nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul PRODINS, respectând Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.

Drepturile dumneavoastră

Vă aducem la cunoştinţă că aveți următoarele drepturi:

– dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

– dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care exista erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

– dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

– dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

– dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastră şi prelucrarea este una automată;

– dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.  Dumneavoastră nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

În situația în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.